Kritérium úspěšnosti 1.1.1 Netextový obsah – úroveň A

Veškerý netextový obsah, který je uživateli prezentován, má svou textovou alternativu, sloužící stejnému účelu.

Výjimku tvoří případy uvedené níže:

  • Ovládací prvky a prvky reagující na vstup uživatele: Jestliže je netextovým obsahem ovládací prvek či prvek reagující na vstup uživatele, pak má tento prvek název popisující jeho účel (další požadavky týkající se ovládacích prvků a prvků reagujících na vstup uživatele viz kritérium 4.1.2).
  • Multimediální prvek závisející na čase: Jestliže je netextový obsah multimediálním prvkem závisejícím na čase, pak jeho textová alternativa poskytuje alespoň popisnou identifikaci netextového obsahu (pro další požadavky na multimediální prvky viz pravidlo 1.2).
  • Test: Pokud je netextový obsah test nebo cvičení, které nelze převést do textové podoby tak, aby zůstala zachována jeho funkčnost, pak textová alternativa poskytuje alespoň popisnou identifikaci netextového obsahu.
  • Vjem: Jestliže je netextový obsah primárně určen ke zprostředkování určitého smyslového zážitku, pak textová alternativa poskytuje alespoň popisnou identifikaci netextového obsahu.
  • CAPTCHA: Pokud je účelem netextového obsahu ověřit, zda k obsahu přistupuje skutečný uživatel a nikoli robot, pak se poskytují textové alternativy, které identifikují a popisují účel netextového obsahu. Rovněž se poskytují jiné alternativy kódu CAPTCHA, které využívají výstupní režimy pro různé druhy smyslových vnímání, aby se zajistilo přizpůsobení různým postižením.
  • Dekorace, formátování, neviditelnost: Jestliže má netextový obsah pouze dekorativní účel, používá se pouze jako vizuální formátovací prvek, případně není uživateli prezentován vůbec, pak je implementován takovým způsobem, aby mohla asistivní technologie tento obsah bez problémů ignorovat.