Kritérium 1.2.1 Pouze audio a pouze video (předtočené) – úroveň A

Co říká metodika

U předem nahraných (tedy ne přímý přenos) médií typu pouze audio nebo pouze video platí, že pokud nejsou multimediální alternativou textu (a nejsou tak jasně označeny), musí splňovat následující:

  • Pouze předtočené audio: Obsah prezentovaný pouze prostřednictvím předtočeného audia je opatřen textovou alternativou, která poskytuje ekvivalentní informaci pro obsah předtočeného audio záznamu.
  • Pouze předtočené video: Obsah prezentovaný pouze prostřednictvím předtočeného videa je opatřen buď textovou alternativou, nebo zvukovou stopou poskytující ekvivalentní informaci pro obsah předtočeného videozáznamu

Jak kritérium chápat?

Když na stránce máte obsah, který je pouze audio (např. podcast) nebo pouze video (např. animace), musíte ho doplnit textovou alternativou. V případě videa je možné místo textové alternativy do videa doplnit audiostopu.

Alternativní text (nebo alternativní zvuková stopa) musí poskytovat komplexní informaci. Pokud jde například o rozhovor více osob, musí být jasné, která osoba právě hovoří. Cílem je, aby uživatel, který nemůže poslouchat (v případě audia) nebo nemůže sledovat obraz (v případě videa), dostal stejnou informaci jako ostatní.

Pokud je multimediální obsah sám o sobě již alternativou k existujícímu textu, je toto kritérium splněno. Příkladem může být webová stránka, která obsahuje přepis rozhovoru (textový obsah) a zároveň i audiozáznam (multimediální obsah typu pouze audio). Dalším příkladem může být stránka vysvětlující fungování nějakého zařízení, která je doplněna o animaci. Ani v jednom z těchto případů není nutné multimediální obsah opatřovat alternativou. V obou případech by ale měl být multimediální obsah označen podle kritéria 1.1.1 Netextový obsah.

Doplňující informace