Kritérium úspěšnosti 1.2.5 Audio popis (předtočený) – úroveň AA

Úvod

Představte si, že sledujete film, ale máte zavřené oči. Jak byste poznali, co se děje na obrazovce, když zrovna neprobíhá dialog? Když ale během pauz v dialogu přidáte do zvukové stopy informace o ději, změnách scény a dalších vizuálních detailech, hned víte co a jak. Představte si to jako vyprávění příběhu, kde vedle slov postav slyšíte i popis toho, co se děje na obrazovce. Podobně jako při čtení knihy.

A právě tomuto se věnuje kritérium “Audio popis (předtočený)”. Pro jeho splnění je každé předtočené video opatřeno audio popisem.

Komu to pomáhá

  • Lidem se zrakovým postižením: Umožňuje jim plně vnímat a užívat si video obsah.
  • Lidem s kognitivními omezeními: Pomáhá lépe pochopit vizuální kontext a děj.
  • Všem uživatelům: V situacích, kdy nemohou na obrazovku koukat (např. poslouchání videa během vaření).

Podrobné informace a techniky

WCAG doporučuje několik technik pro zajištění audio popisu:

  1. Poskytnutí druhé, uživatelem vybratelné, zvukové stopy, která obsahuje audio popisy.
  2. Poskytnutí verze filmu s audio popisy použitím technologie SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) pro synchronizaci audio a video stopy.
  3. Poskytnutí filmu s rozšířenými audio popisy, kde se video zastaví, aby byl čas na dodatečný popis.

Poznámka

Kritéria 1.2.3, 1.2.5 a 1.2.7 se navzájem do jisté míry překrývají. Je to proto, aby měl autor na minimální úrovni shody možnost volby a na vyšších úrovních byly stanoveny další požadavky.

Pokud jsou v případě bodů 1.2.3, 1.2.5 a 1.2.7 všechny informace ve videu již uvedeny ve vložené zvukové stopě, není zvukový popis nutný.

  • Na úrovni A v kritériu úspěšnosti 1.2.3 mají autoři na výběr, zda poskytnou zvukový popis, nebo plnotextovou alternativu.
  • Pokud chtějí být ve shodě na úrovni AA, musí autoři v rámci kritéria úspěšnosti 1.2.5 poskytnout právě zvukový popis – tento požadavek je již splněn, pokud si tuto možnost zvolili pro splnění kritéria 1.2.3, jinak se jedná o dodatečný požadavek.
  • Na úrovni AAA podle kritéria úspěšnosti 1.2.7 musí poskytnout rozšířený textový popis. Jedná se o dodatečný požadavek, pokud 1.2.3 i 1.2.5 splnili tím, že poskytli pouze zvukový popis. Pokud však bylo kritérium 1.2.3 splněno poskytnutím textového popisu a požadavek 1.2.5 na zvukový popis byl splněn, pak kritérium 1.2.7 nepřidává nové požadavky.

Doplňující informace

Podrobné informace o kritériu 1.2.5 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.5 (anglicky)