4 nejdůležitější kritéria pro přístupné webové stránky

Jaká jsou nejdůležitější kritéria, aby webové stránky mohly být prohlášené za přístupné podle standardu WCAG 2.1 a zákona 99/2019? Jsou to:

  1. Ovládání zvuku
  2. Žádná past na klávesy
  3. Tři záblesky nebo podprahové blikání
  4. Pauza, zastavení, skrytí

Pokud tato kritéria nejsou splněna, může dojít k takovému rušení některých uživatelů, že vůbec nebudou schopni stránku používat. Tato kritéria musí splňovat veškerý obsah na stránce (včetně obsahu, který jinak požadavky na shodu nesplňuje).

Ovládání zvuku

Jestliže se na webové stránce automaticky spouští přehrávání zvuku na dobu delší než tři sekundy, musí mít uživatel možnost přehrávání pozastavit nebo ovládat hlasitost přehrávání nezávisle na hlasitosti systému. (Kritérium 1.4.2)

Nejjednodušší způsob, jak splnit toto kritérium, je nespouštět automaticky žádné zvuky na stránce.

Žádná past na klávesy

Když se uživatel pohybuje po stránce pomocí klávesnice, musí se z každého prvku stránky, na který se klávesnicí dostal, dostat bez problémů pryč také jen s použitím klávesnice. Pokud jsou k tomu potřeba jiné, než standardní klávesové kombinace (např. šipky, tabulátor apod.), musí o tom být uživatel předem informován. (Kritérium 2.1.2)

Vyzkoušejte si ovládání stránek klávesnicí sami – je to návykové.

Tři záblesky nebo podprahové blikání

Blikající obsah může u citlivých jedinců vyvolat epileptický záchvat. Webová stránka proto nesmí obsahovat nic, co by blikalo více než třikrát za sekundu (nebo by tento záblesk byl pod běžným prahem obecně stanoveným pro záblesk a pod prahem stanoveným pro červený záblesk). (Kritérium 2.3.1)

Pozor na ohňostroje.

Pauza, zastavení, skrytí

Pokud je na webové stránce souběžně s jiným obsahem prvek, který se automaticky pohybuje, roluje, bliká nebo se aktualizuje, mají s tím velký problém např. lidé s poruchami pozornosti. Uživatel proto musí mít možnost pohyb nebo aktualizaci zastavit nebo prvek skrýt. Výjimku tvoří případ, kdy má pohyb nebo aktualizace zásadní význam pro činnost, ke které je stránka určena. (Kritérium 2.2.2)

Vyhněte se tzv. carouselům (automaticky se měnícím obrázkům) a videu v pozadí.