Požadavky

Standardy a legislativa

Požadavky na ovladatelnost jsou definovány ve standardu Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), který spravuje World Wide Web Consortium (W3C). Standard byl následně vyhlášen jako norma ISO/IEC 40500:2012.

Evropská unie implementovala standard WCAG do evropské normy EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Požadavky na dostupnost pro výrobky a služby ICT. Evropská norma v podstatě přímo přebírá principy a pravidla standardu WCAG. Rozdíl je pouze v tom, že nezahrnuje kritéria úrovně AAA. Ani standard WCAG, ani evropská norma sami o sobě nejsou povinné.

V roce 2016 ale Evropská unie vydala Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. Směrnice nezavádí nic nového a přímo se odkazuje na evropskou normu EN 301 549.

A nakonec v dubnu 2019 byl přijat Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon implementuje směrnici 2016/2102 do české legislativy.

Zákon 99/2019 implementuje Směrnici 2016/2102, směrnice se odkazuje na evropskou normu EN 301 549 a evropská norma kopíruje standard WCAG. A to je dobře, protože se nevymýšlelo znovu kolo a použily se již praxí osvědčené postupy a kritéria.

Principy

WCAG definuje 4 principy přístupnosti internetových stránek a aplikací:

  1. Vnímatelnost
  2. Ovladatelnost
  3. Srozumitelnost
  4. Stabilita

Tyto principy jsou rozpracovány do 13 pravidel. Jednotlivými pravidly a kritérii úspěšnosti se podrobně zabývají tyto webové stránky.

Požadavky na shodu

Aby bylo možné prohlásit, že internetové stránky nebo aplikace jsou přístupné (v souladu se standardem WCAG 2.1 a zákonem č. 99/2019 Sb.), musí být splněno pět požadavků na shodu.

Zásadní je především pátý požadavek Žádné rušení.

Prohlášení o přístupnosti

Internetové stránky, které podlehají zákonu č. 99/2019 Sb., musí obsahovat prohlášení o přístupnosti. V něm vlastník webu deklaruje, do jaké míry jsou stránky přístupné, případně jaké jsou k dispozici alternativy.