Kritérium úspěšnosti 1.3.5 Určení účelu vstupu – úroveň AA

Účel každého vstupního pole formuláře, který shromažďuje informace o uživateli, může být programově určen, pokud:

Co to znamená?

Účelem tohoto kritéria úspěchu je zajistit, aby bylo možné programově stanovit účel vstupních polí formuláře, které shromažďují informace o uživateli, takže agenti mohou tento účel extrahovat a prezentovat uživatelům různým způsobem. Schopnost programově deklarovat specifický druh dat očekávaných v určité poli formuláře usnadňuje vyplňování formulářů, zejména pro lidí s kognitivním postižením.

Vhodné viditelné štítky a instrukce mohou uživatelům pomoci pochopit účel polí pro zadávání formulářů, ale uživatelé mohou mít prospěch z toho, že budou pole, která shromažďují konkrétní typy informací, vykreslovány jednoznačně, konzistentním a případně přizpůsobitelně pro různé způsoby prezentace – buď prostřednictvím výchozího nastavení v jejich uživatelský agentů nebo pomocí asistenčních technologií.

U některých vstupních polí atribut type již nabízí způsob, jak široce specifikovat účel vstupního pole, například type="tel", type="e-mail" nebo type="password". Jedná se však pouze o velmi široké kategorie popisující typ vstupu, ale ne nutně jeho účel, zejména pokud se jedná o vstupní pole specifická pro uživatele. Například type=”email” označuje, že pole je pro e-mailovou adresu, ale nevysvětluje, zda je účelem zadání e-mailové adresy uživatele nebo e-mailu jiné osoby.

Toto kritérium úspěchu definuje typy účelů vstupu komponent uživatelského rozhraní, které jsou uvedeny v části 7 doporučení WCAG 2.1 a které musí být programově identifikovatelné. Pokud jsou přítomny vstupní pole těchto účelů a pokud to technologie podporuje, musí být účel pole programově identifikovatelný.

HTML atribut autocomplete akceptuje pouze určitý počet konkrétních dobře definovaných pevných hodnot. To umožňuje podrobnější definici nebo identifikaci účelu, než pomocí atributu typ, například tím, že autor umožňuje určit konkrétní typ jména: Název (autocomplete="name"), Jméno (autocomplete="given-name" ), Příjmení (autocomplete="family-name"), stejně jako uživatelské jméno (autocomplete="username") a přezdívku (autocomplete ="nickname").

Využitím a opětovným použitím těchto předdefinované definic mohou nyní uživatelští agenti a pomocné technologie zobrazovat účel vstupů uživatelům v různých způsobem. Například asistivní technologie mohou vedle vstupních polí zobrazovat známé ikony, které pomáhají uživatelům, kteří mají potíže se čtením. Ikona narozeninového dortu může být zobrazena před vstupním polem s autocomplete="bday", nebo ikona telefonu před vstupním polem s autocomplete="tel".

Pokud se k splnění tohoto kritéria úspěchu použije technika automatického doplňování atributů, kromě použití této taxonomie mohou prohlížeče a další uživatelští agenti navrhnout a „doplnit“ správný obsah automatickým vyplněním těchto polí na základě dříve zadaných údajů uložených v prohlížeči. S použitím podrobnějších definic vstupních účelů, například „Narozeniny“ (autocomplete=„bday“), mohou prohlížeče ukládat personalizované hodnoty pro každé z těchto polí (datum narození uživatele). Uživatel je tak zbaven nutnosti zadávat informace opakovaně a místo toho může potvrdit nebo v případě potřeby změnit hodnotu pole, což je významný přínos pro uživatele s problémy s pamětí, dyslexií a jinými postiženími. Protože hodnoty automatického doplňování jsou nezávislé na jazyce, uživatelé nemusí znát text použitý ve viditelném popisu vstupního pole (label), a přitom mohou mít stále konzistentní identifikaci.

Pokud podpora pro jiné formáty metadat v uživatelských agentech asistenční technologiích dozraje, metadatová schémata jako je Personalization Semantics Content Module mohou být použita k identifikaci účelu vstupních polí místo HTML atributu autocomplete. Mohou také podporovat automatizované úpravy, které identifikují a spojí popisky vstupních polí vytvořené autorem s definovanými slovníky nebo symboly, které se místo toho používají pro označování vstupů.

Příklady

Kontaktní formulář používá automatické doplňování

Kontaktní formulář automaticky doplňuje obsah polí pro jméno, adresu, směrovací číslo, telefonní číslo nebo e-mail na základě hodnot, které má uložené prohlížeč.

Kontaktní formulář zobrazí ikony místo popisů polí

Prohlížeč může u definovaných polí místo popisů zobrazit ikony nebo jiné symboly, které má uživatel nastavené v prohlížeči a usnadnit tak pochopení účelu vstupního pole.

Objednávkový formulář s různou doručovací a fakturační adresou

Formulář doplní správně pole adresy na základě atributu "billing" a "shipping"