Kritérium úspěšnosti 1.2.7 Rozšířený audio popis (předtočený) – úroveň AAA

Úvod

Přístupnost multimediálního obsahu má klíčový význam pro uživatele se zrakovým postižením. Kritérium 1.2.7 je jedním z pravidel, které přístupnost multimediálního obsahu zvyšuje.

Rozšířený audio popis je důležitý v situacích, kdy standardní pauzy ve zvukové stopě nejsou dostatečně dlouhé na to, aby umožnily vložení audio popisu podle kritéria 1.2.5. V takových případech se video dočasně pozastaví, aby bylo možné přidat rozšířený audio popis, a poté se pokračuje v přehrávání.

Kdo má z toho užitek

  • Lidé nevidomí nebo se sníženým zrakem: Rozšířený audio popis jim umožňuje lépe porozumět obsahu videa, popisuje vizuální prvky, jako jsou akce, výrazy postav, změny scén a další.
  • Osoby s kognitivními omezeními: Mohou mít obtíže s interpretací vizuálního obsahu videa. Rozšířený audio popis pomáhá poskytnout kontext a usnadňuje pochopení děje.
  • Všeobecná populace: V určitých situacích, jako je sledování videa v hlučném prostředí nebo když je vizuální sledování videa omezené, může rozšířený audio popis také zlepšit zážitek.

Detailní popis

Rozšířený audio popis zahrnuje přidání narace do zvukové stopy, která popisuje důležité vizuální detaily videa. Tento popis se vkládá během pauz v dialogu nebo se video dočasně pozastaví, aby bylo možné popis vložit, aniž by došlo ke ztrátě kontextu nebo děje. Techniky zahrnují použití technologií jako SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) pro integraci rozšířených audio popisů do multimediálních prezentací.

Toto kritérium je kategorie AAA, jeho splnění nevyžaduje zákon 99/2019 Sb.

Poznámka

Pokud jsou v případě bodů 1.2.3, 1.2.5 a 1.2.7 všechny informace ve videu již uvedeny ve vložené zvukové stopě, není zvukový popis nutný.

Kritéria 1.2.3, 1.2.5 a 1.2.7 se navzájem do jisté míry překrývají. Je to proto, aby měl autor na minimální úrovni shody možnost volby a na vyšších úrovních byly stanoveny další požadavky.

  • Na úrovni A v kritériu úspěšnosti 1.2.3 mají autoři na výběr, zda poskytnou zvukový popis, nebo plnotextovou alternativu.
  • Pokud chtějí být ve shodě na úrovni AA, musí autoři v rámci kritéria úspěšnosti 1.2.5 poskytnout právě zvukový popis – tento požadavek je již splněn, pokud si tuto možnost zvolili pro splnění kritéria 1.2.3, jinak se jedná o dodatečný požadavek.
  • Na úrovni AAA podle kritéria úspěšnosti 1.2.7 musí poskytnout rozšířený textový popis. Jedná se o dodatečný požadavek, pokud 1.2.3 i 1.2.5 splnili tím, že poskytli pouze zvukový popis. Pokud však bylo kritérium 1.2.3 splněno poskytnutím textového popisu a požadavek 1.2.5 na zvukový popis byl splněn, pak kritérium 1.2.7 nepřidává nové požadavky.

Doplňující informace

Podrobné informace o kritériu 1.2.7 (anglicky)

Doporučené techniky, jak splnit kritérium 1.2.7 (anglicky)